Pružanje podrške razvoju efikasne komunikacije između OCD i relevantnih institucija u oblasti zdravlja i prevencije zdravlja mladih kao i radi ostvarenja uključivanja mladih iz osetljivih grupa u širu zajednicu.

Zdravlje mladih

Adolescencija kao period tranzicije od detinjstva ka odraslom dobu podarzumeva buran period istraživanja, testiranja i učenja. Rizično ponašanje često je sastavni deo adollescencije. U svom traganju za nezavisnosti mladi se neretko izlažu rizicima koji mogu ozbiljno ugroziti kako fizičko tako i mentalno zdravlje.

Zbog nepostojanja zdravstveog sistema u školama, uočena je potreba za rešavanjem mnogih problema koje uočava društvo, a tiče se zdravlja mladih. Ti problemi najčešći su vezani za fizičku neaktivnost i gojaznost, fizičke povrede, bolesti zavisnosti, reproduktivno zdravlje i mentalno zdravlje.

Od problema koji se tiču mentalnog zdravlja, ispitani mladi su najčešće imali nelagodu usled loših rezultata u školi (34%) i ozbiljne probleme sa roditeljima (20%), a u manjoj meri i kajanje zbog seksualnog odnosa (7%).

Devojke su češće imale ozbiljne probleme sa roditeljima, dok su momci u mnogoj većoj meri imali loše rezultate u školi ili izrazili kajanje zbog seksualnog odnosa.

Istraživanjem smo želeli da procenimo nivo izloženosti dešavanjima koja su direktno vezana za bezbednost i mentalno zdravlje mladih. Takođe, ispitali smo i mišljenje mladih o prioritetnim problemima mladih, a koji se tiču zdravlja i bezbednosti.

Ispitanici/e u najvećem procentu percipiraju maloletničku trudnoću kao najveći problem u svojoj sredini, a to navodi čak 40% od ukupno ispitanih. Trećina ispitanih mladih je navela da su najveći problemi mladih polno prenosive bolesti, alkoholizam, zloupotreba psihoaktivnih supstanci i konflikti na nacionalnoj osnovi.

29% mladih od ukupno ispitanih percipira zavisnost od mobilnih telefona i kompjutera kao prilično velik problem, ali ne i najvažniji, dok 33% ispitanih mladih najčešće navodi da nebezbedno školsko okruženje nije problem u njihovoj sredini.

Socijalna politika prema mladima

Oblast socijalne politike prema mladima obuhvata mlade iz osetljivih grupa (osobe sa invaliditetom, nižim socijalnim statusom, mladi Romi), te se najčešće bavi pitanjima etničkih predrasuda, pitanjima diskriminacije, te rodnom ravnopravnošću.

Prema rezultatima istraživanja, 8% od ukupno ispitanih prepoznaje sebe kao pripadnika/cu osetljive grupe. Najčešće navode da vide sebe kao pripadnika/cu grupe mladih koji su nacionalna manjina, te da pripadaju grupi mladih sa drugačijim fizičkim izgledom od uobičajenog.

55% mladih od ukupno ispitanih se slaže sa tvrdnjom da se mladi iz osetljivih grupa retko uključuju u postojeće programe za mlade, dok 12% ispitanih smatra da se mladi iz osetljivih grupa uglavnom uključuju. Gledajući ukupan rezultat mladi u većini slučajeva procenjuju da su mladi iz osetljivih grupa slabije uključeni u programe za mlade.

U najvećem broju slučajeva, ispitani mladi se slažu da ne postoji dovoljno programa za mlade na jezicima nacionalnih manjina.

Pretpostavljamo da je u našem društvu, posebno kod mladih danas prisutan niži nivo poznavanja prošlosti i kultura nacionalnih manjina Vojvodine/Subotice. Jedan od razloga može biti etnička homogenizacija nekih nacionalnih zajednica, odnosno njihova zatvorenost prema drugima, ali takođe razlozi mogu biti i vezani za to što postoji mali broj informacija/sadržaja u obrazovnom sistemu na ovu temu.

Uprkos činjenici da u većoj meri stupaju u kontakt sa pripadnicima/ama drugih nacija, etnička distanca mladih prema pripadnicima određenih nacija, posebno prema Romima postoji u većoj meri.

Etnički stereotipi u većini slučajeva opterećuju međuetničku toleranciju i zajednički život, te stoga možemo pretpostaviti da rezultati koje smo dobili, posebno u pogledu niskog nivoa prihvatanja bliskih odnosa sa romskom populacijom, govore da etnički stereotipi utiču u velikoj meri na socijalne odnose među mladima u Subotici.

U pogledu opšteg stava prema rodnoj ravnopravnosti, 49% mladih od ukupno ispitanih se slaže sa tvrdnjom da su žene i muškarci u našem društvu ravnopravni, dok 18 % tvrdi suprotno. Na polju porodičnih uloga, 47% ispitanih smatra da je uloga muškarca da finansijski izdržava porodicu, dok čak 90% od ukupno ispitanih smatra da roditelji treba zajedno da odgajaju decu. Što se tiče rodne uloge muškarca, 37% mladih ispitanih nije sigurno da muškarci ne treba da plaču u javnosti. 12% ispitanih se slaže da su žene/devojke koje pokazuju inicijativu u partnerskim odnosima agresivne, dok 48% mladih od ukupno ispitanih nije sigurno u slaganje sa tim stavom.

U stavu prema partnerskim partnerskih ulogama, 91% ispitanika/ca se slaže sa stavom da muškarci treba da štite žene. 84% od ukupno ispitanih izražava neslaganje sa tvrdnjom u kojoj se opravdava partnersko nasilje.

Rezultati nam pokazuju da oba pola pretežno izražavaju neslaganje sa većinom stavova koji favorizuju jedan pol u odnosu na drugi. Obe polne grupe se u većoj meri slažu sa stavom o ulozi muškarca kao zaštitnika.

Nalazi istraživanja ohrabruju jer je vidljivo da populacija mladih postepeno napušta tradicionalne uloge, odnosno patrijahalne stavove o rodnim ulogama, koji su u prethodnom veku bili izuzetno izraženi, odnosno ispitanici/e generalno ne zauzimaju stavove koji odražavaju rodne stereotipe.

Opšti cilj Lokalnog akcionog plana za mlade u oblasti zdravlja i socijalne politke prema mladima

Pružanje podrške razvoju efikasne komunikacije između OCD i relevantnih institucija u oblasti zdravlja i prevencije zdravlja mladih kao i radi ostvarenja uključivanja mladih iz osetljivih grupa u širu zajednicu.

Specifični ciljevi Lokalnog akcionog plana za mlade u oblasti zdravlja i socijalne politke prema mladima

  • Jačanje komunikacije i koordinacije između institucija i OCD koje se bave bolestima zavisnosti
  • Osnaživanje mladih za adekvatno uključivanje u društvo i senzibilizacija ključnih aktera koji su u direktnom kontaktu sa mladima
  • Osnaživanje mladih pripadnika osetljivih grupa za adekvatno i pravovremeno uključivanje u društvo
  • Jačanje komunikacije i koordinacije između institucija i OCD koje se bave direktnom podrškom i pomoći mladih iz osetljivih grupa u cilju unapređenja položaja istih
  • Osnaživanje mladih za adekvatno uključivanje u društvo i senzibilizacija ključnih aktera koji su u direktnom kontaktu sa mladima
  • Jačanje komunikacije i koordinacije između institucija i OCD koje se bave direktnom podrškom i pomoći mladih iz osetljivih grupa u cilju unapređenja položaja istih.

Posebne preporuke za nadležne institucije

  • Formiranje komisije/tela na opštinskom nivou sa koordinativnom ulogom
  • Obuke i seminari za predstavnike medija i institucija
  • Smanjenje epidemije bolesti zavisnosti kod mladih
  • Osnivanje Drop in centra

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *