Zapošljavanje, samozapošljavanje i preduzetništvo mladih je jedna od važnih oblasti Nacionalne strategije za mlade i Akcionog plana za sprovođenje strategije za mlade 2009-2014.

Prema rezultatima istraživanja, ispitanici/e su delimično zadovoljni/e svojim sposobnostima za traženje posla, što ilustruje i podatak da 30% od ukupno ispitanih navodi da ima dobro razvijene sposobnosti, dok svega 6% smatra da ima veoma loše razvijene sposobnosti na ovom polju.

Možemo pretpostaviti da mladi još nisu imali iskustva u samoprocenjivanju svojih sposobnosti i veština, te da određeni procenat mladih poseduje visok stepen samopuzdanja vezan za lične kapacitete u ovoj oblasti.

Najčešći razlog za visoku stopu nezaposlenosti koji mladi navode vezan je za školovanje mladih za zanimanja koja nisu adekvatna na tržištu rada, i zapošljavanje preko veze. Sa tim tvrdnjama se slaže trećina ispitanih.

Stopa nezaposlenosti u Srbiji među mladima iznosi oko 25%, što nam govori da četvrtina mladih nakon završetka školovanja veoma teško može da postane ekonomski osnaženo i samostalno u ekonomskom smislu.

Razlog za visoku stopu nezaposlenosti kod mladih koji su ispitanici/e najčešće naveli podudara se sa analizama na državnom nivou, gde se upravo najčešće spominje neusklađenost ishoda sistema obrazovanja i obuka sa potrebama tržišta rada i potražnje za specifičnim klasifikacijama, znanjima i veštinama.

Takođe, mladi navode uslove za zapošljavanje u kojima se najčešće traži radno iskustvo u trajanju od više godina, kao jedan od ključnih razloga za dugi period boravka na listi nezaposlenih. Povezano sa tim, navodi se nedostatak stručne prakse u školama koji bi omogućio mladima više stručnosti i samopouzdanja da za aktivno traženje posla.

Mladi nisu informisani niti usmeravani ka preduzetništvu kao karijernom izboru, što jedan takođe važan razlog koji su mladi napomenuli u diskusiji.

Takođe, ono što se spominje kao razlog, ali se ne vidi rešenje jeste zapošljavanje mladih koji pripadaju političkim partijama na vlasti, odnosno govorilo se o uslovljavanju mladih da postanu članovi/ce političkih partija kako bi obezbedili sebi radno mesto, bez obzira na kvalifikacije. Učesnici/e su o ovom problem govorili kao o javnoj tajni, o kojoj svi znaju, ali i o nepostojanju mehanizama da se išta promeni po tom pitanju.

Ono što je značajno za sve mlade, a posebno za pripadnice ženskog pola jeste problem nepoštovanja procedura pri zapošljavanju i postavljnju ličnih pitanja, posebno u oblasti zasnivanja porodice i materinstva, te je čak troje učesnika/ca navelo da su imali iskustva sa takvim pitanjima pri intervjuisanju za neku od radnih pozicija.

Kao osnovne prepreke, mladi navode nepostojanje komunikacije između studentskih organizacija, Kancelarije za mlade i kompanija i firmi gde bi mladi mogli da usavršavaju svoja stručna znanja i veštine, te je to navedeno u vidu preporuke za dalju podršku. Takođe, zapošljavanje preko veze i političkih partija mladi vide kao vidljive i značajne prepreke pri zapošljavanju.

Predlozi i preporuke mladih nezaposlenih za podršku zapošljavanju mladih

 • Podići nivo informisanja mladih o svojim pravima, posebno u oblasti radnih prava i uopšteno informacija o pravnim procedurama i ugovorima o radu, te osnivanje informacionih centara kao mera
 • Razvoj kapaciteta mladih u oblasti aktivnog traženja posla (radionice i obuke)
 • Razvoj preduzetničkog duha, odnosno proaktivnog pristupa prema samozapošljavnju kao opciji za ostvarivanje radnih prava
 • Postavljanje obaveze svim organizacijama, institucijama i firmama koje su dobila sredstva na gradskim konkursima, da moraju da prime mlade na volontersku/pripravničku praksu
 • Podići nivo transparentnosti u pogledu zapošljavanja, posebno u javnom sektoru,
 • Uključivanje škola kao posrednika između mladih i kompanija
 • Ohrabrivanje mladih da se edukuju na polju free-lance rada putem interneta, posebno u oblasti informacionih tehnologija, kao jedan vid samozapošljavanja

Opšti cilj lokalnog akcionog plana za mlade u oblasti zapošljavanja mladih

Podsticanje i stimulisanje samozapošljavanja i novog zapošljavanja za konkurentnost na tržištu zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva kod mladih.

Specifični ciljevi lokalnog akcionog plana za mlade u oblasti zapošljavanja mladih

 • Podsticanje samozapošljavanja mladih;
 • Unapređenje praktičnih znanja mladih o preduzetničkim veštinama;
 • Pružanje podrške razvoju uspešnih perspektivnih preduzetnika;
 • Unapređenje sistema podrške pri zapošljavanju mladih i teže zapošljivih lica;
 • Poboljšanje informisanosti mladih o mogućnostima profesionanog razvoja;
 • Podizanje nivoa motivacije i razvijanje kapaciteta poslovnog sektora za realizaciju inovativnih razvojnih projekata;
 • Unapređenje podrške poslovnom sektoru u oblasti razvoja inovativnih projekata;

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *