Kancelarija za mlade Grada Subotice osnovana je 21. marta, 2013. sa ciljem da kontinuirano kreira i sprovodi omladinsku politiku na lokalu. Predstavlja vezu između mladih, lokalne samouprave, institucija i organizacija civilnog društva (OCD).

Uloga Kancelarije

Kancelarija za mlade Grada Subotice ima obrazovnu ulogu da kroz svoje aktivnosti okuplja mlade i omogućava realizaciju i podsticanje neformalnog obrazovanja u skladu sa zvaničnim dokumentima i potrebama mladih na lokalu.

Kao telo koje se bavi mladima, Kancelarija za mlade Grada Subotice se bavi i informisanjem mladih u različitim oblicima, prosleđivanjem informacija koje su bitne za mlade (opštinske stipendije, domaći i strani konkursi, putovanja, mogućnost dodatnog obrazovanja) i organizovanjem projekata koje omogućavaju mladima da sami razviju sisteme informisanja na lokalu.

Osim navedenih aktivnosti, Kancelarija za mlade Grada Subotice predstavlja i fizički prostor u koji mladi mogu da dođu sa konkretnom idejom koju žele da razviju, da traže informacije o putovanjima, seminarima kao i da se uključe u direktan rad Kancelarije.

Ciljevi Kancelarije

 • afirmisanje mladih i njihovo uključivanje u društvo;
 • obezbeđivanje jednakog položaja mladih u društvu;
 • organizovani pristup problemima mladih;
 • organizovanje društvenog života mladih;
 • unapređenje bezbednosti mladih;
 • pomoć mladima u njihovoj profesionalnoj orijentaciji;
 • pružanje podrške u realizaciji projekta mladih;
 • uključivanje mladih u kulturni i sportski život Grada Subotice;
 • afirmisanje različitih kulturnih vrednosti, razumevanja, tolerancije, sagledavanje problema mladih i njihovo rešavanje;
 • pružanje podrške inicijativama i projektima mladih i pronalaženje načina za njihovo finansiranje;
 • edukovanje mladih o problemima i izazovima odrastanja;
 • informisanje mladih;
 • promovisanje sporta, zdravog i odgovornog načina života;
 • podržavanje aktivne saradnje Grada Subotice, škola, nevladinih organizacija, sportskih i omladinskih organizacija i klubova;
 • promovisanje značaja volonterskog rada.

Zadaci Kancelarije

 • izrada planskih dokumenata;
 • stvaranje uslova i ostvarivanje komunikacije svih relevantnih i odgovornih subjekata za razvoj mladih na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou;
 • organizovanje kreativnih radionica iz različitih oblasti;
 • pružanje podrške omladinskim organizacijama na teritoriji Grada Subotice;
 • pronalaženje novih mogućnosti finansiranja programa za mlade;
 • izrada programa i projekata koje će kreirati i realizovati u zavisnosti od potrebe mladih;
 • drugi zadaci u realizaciji ciljeva.